Giới thiệu cuốn sách “Văn PBNC LLNV trên Nam Phong tạp chí”

Cuốn sách “Văn phê bình nghiên cứu lý luận ngữ văn trên Nam Phong tạp chí” tác giả PGS TS Nguyễn Đức Thuận, do NXB Khoa học Xã hội cấp phép xuất bản in ấn phát hành.

Cuốn sách khổ 19x27cm, dày 1.224 trang; gồm ba phần. Phần A: Bình luận phê bình văn chương, gồm 31 bài viết. Phần B: Văn nghiên cứu, gồm: I/Văn chương Việt Nam: 40 bài viết; II/Nghiên cứu văn học nước ngoài: 25 bài viết; III/Ngôn ngữ học: 15 bài viết. Phần C: Lý luận văn chương, gồm 6 bài viết. Cuốn sách là công trình nghiên cứu sưu tập công phu của PGS TS Nguyễn Đức Thuận- Giảng viên cao cấp trường Đại học Hải Phòng về tạp chí Nam Phong.

Xuất bản số đầu vào tháng 7/1917, do Phạm Quỳnh làm chủ bút, tạp chí Nam Phong đã xuất bản được 210 số. Với chủ trương “Thổ nạp Á- Âu, điều hòa tân cựu”, Nam Phong tạp chí một mặt mang khát vọng khơi dậy nền văn hóa, văn học của dân tộc; mặt khác, có mục đích tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn học của phương Tây, cụ thể là văn hóa, văn học Pháp để xây dựng một nền “quốc học, quốc văn” mới cho nước nhà hồi đầu thế kỷ XX; đặc biệt “Nam Phong tạp chí” có nhiều bài viết nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Văn phê bình nghiên cứu lý luận ngữ văn trên Nam Phong tạp chí” tác giả PGS TS Nguyễn Đức Thuận, tới độc giả.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri